Kretsens vedtekter

LOVNORM FOR SÆRKRETSER/REGIONER
Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015

LOV FOR Oslo og Akershus Curlingkrets
Stiftet 27. august 1991
Vedtatt av særkretstinget, med senere endringer av 11. april 2016.
Godkjent av Norges Curlingforbund.

 

 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER

 

§ 1 Formål

 

(1)       Særkretsens formål er å arbeide for curling utvikling innen kretsen, og å fremme samarbeidet med idrettslagene. Kretsen skal bistå Norges curlingforbund i alle spørsmål som gjelder curling innen kretsen.

 

(2)       Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

§ 2 Organisasjon

 

(1)       Særkretsen er opprettet av Norges curlingforbund, og består av alle idrettslag innen særkretsens grenser som er medlem av særforbundet. Særkretsens grenser fastsettes av særforbundet.

 

(2)       Gjennom Norges curlingforbund er særkretsen et organisasjonsledd innen Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

 

(3)       Særkretsen skal følge NIFs og særforbundets regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for særkretsen uavhengig av hva som måtte stå i særkretsens egen lov.

 

(4)       Saker av felles interesse for idretten, bør forelegges idrettskretsen.

 

 § 3 Oppgaver

 

Særkretsen skal bl.a.:

 1. Representere sitt særforbund og bistå det i saker knyttet til den enkelte idrett.
 2. Stimulere til samarbeid mellom de idrettslag som driver vedkommende idrett. Bistå idrettskretsen i spørsmål av felles interesse for flere idretter.
 3. Godkjenne idrettsarrangementer, oppnevne nødvendige dommere, samt utarbeide terminliste.
 4. Forestå særidrettsfaglig utdanning i samsvar med særforbundets planer.
 5. Sørge for gjennomføring av kretsmesterskap, samt stimulere til annen idrettslig virksomhet med størst mulig variasjon og omfang.
 6. Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av idrettsanlegg.
 7. Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra særforbund og idrettskrets.

 

§ 4 Kontingent

 

(1)       Kontingenten fastsettes av særkretstinget og betales forskuddsvis.

 

(2)       Skyldig kontingent/avgift medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på særkretstinget. Styret kan anbefale overfor særforbundet at lag, som skylder kontingent eller avgift for mer enn ett år, mister sitt medlemskap[1] i særforbundet.

 

 

II TILLITSVALGTE OG ANSATTE

 

§ 5 Kjønnsfordeling

(1)       Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2)       Ved valg/oppnevning til styrer, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet/tinget sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte/ting der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3)      Ved representasjon må den delegasjon som faktisk møter tilfredsstille bestemmelsen, hvis ikke mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen.

(4)      Idrettsstyret kan pålegge organisasjonsledd å oppfylle bestemmelsen, herunder å innkalle til nytt årsmøte/ting eller foreta ny oppnevning.

(5)       Idrettsstyret[2] kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til det organ som avgjør dispensasjonssøknaden innen 14 dager etter særkretstinget. Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.

 

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1)       For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av et idrettslag tilsluttet særkretsen i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 10-4. Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

(2)       En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i særkretsen: medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

(3)       Forslagsrett:

 1. a) Styret i særkretsen har forslagsrett til og på særkretstinget.
 2. b) Et representasjonsberettiget organisasjonsledd har forslagsrett til særkretstinget, og dets representant(er) har forslagsrett på særkretstinget.
 3. c) Møteberettiget komité/utvalg, jf. § 14(3), har forslagsrett til særkretstinget i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på særkretstinget innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.

(4)      Talerett:[3]

 1. a) Revisor har talerett på særkretsstinget i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
 2. b) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på særkretstinget.

 

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1)       En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite mv. i organisasjonsleddet eller overordnet organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i organisasjonsleddet, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(2)       En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3)      Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som kan sammenlignes med et ansettelsesforhold.

(4)       Bestemmelsen er ikke til hinder for at organisasjonsleddet gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til organisasjonsleddets styre.

(5)       En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses ikke som valgt eller oppnevnt.

(6)       Idrettsstyret[4] kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til særkretsen

 

(1)       En person som har en avtale med et organisasjonsledd som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av organisasjonsleddet, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsleddet. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2)       Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som har en tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3)       En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses som ikke valgt eller oppnevnt.

(4)       Idrettsstyret[5] kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§ 9 Inhabilitet

(1)       En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i særkretsen er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a ) når vedkommende selv er part i saken,

 

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,

 

c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,

 

d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2)       Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

(3)       Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i særkretsen.

(4)       Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

(5)       Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6)       I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7)       I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.

 

§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1)       Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i særkretsen vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2)       Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling[6] eller ved fjernmøte[7]. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

(3)      Det skal føres protokoll fra styremøter.

 

§ 11 Refusjon av utgifter. Godtgjørelse

 

(1)       Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

 

(2)       Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3)       Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

 

III. ØKONOMI

 

§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.

 

(1)       Særkretsen er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.[8]

 

(2)       Dersom særkretsen har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal særkretsen følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, velge å følge regnskapsloven. Dersom særkretsen har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal særkretsen følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene. Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.

 

(3)       Bankkonti skal være knyttet til særkretsen og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

 

(4)       På særkretstinget skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

 

(5)       Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom særkretsen har daglig leder skal også vedkommende signere.

 

(6)       Særkretsen kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. Særkretsen kan dog delta i NIFs konsernkontoordning etter søknad fra særkretsen og beslutning fra Idrettsstyret.

 

(7)      Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til særkretsens størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av særkretstinget.

 

 

 

IV. TING, STYRE, UTVALG MV.

 

§ 13 Særkretstinget

 

(1)       Særkretsens høyeste myndighet er særkretstinget som avholdes årlig innen utgangen av april.

 

(2)       Særkretstinget innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til de organisasjonsledd som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på særkretsens internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før særkretstinget. Forslag som skal behandles på særkretstinget, må være sendt til styret senest to uker før særkretstinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til særkretstinget må være gjort tilgjengelig senest én uke før særkretstinget.

(3)       Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør særkretstinget hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

(4)       Særkretstinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

(5)       På særkretstinget kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

 

§ 14 Representasjon på særkretstinget

 

(1)       På særkretstinget møter med stemmerett:

 1. Særkretsens styre.
 2. Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:

medlemstall og antall aktive medlemmer.

 

(2)       Representantene må være valgt på årsmøte i idrettslaget, eller oppnevnt av styret etter fullmakt.

 

(3)       Videre møter uten stemmerett:

 1. Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte.
 2. Kontrollkomiteens medlemmer.
 3. Valgkomiteens medlemmer.

 

(4)       Reiseutgiftsfordeling kan benyttes.

 

§ 15 Ledelse av særkretstinget

Særkretstinget ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være valgt/oppnevnt representant. Det kan velges flere dirigenter og referenter.

 

§ 16 Særkretstingets oppgaver

 

Særkretstinget skal:

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle beretning.
 5. Behandle regnskap for særkretsen i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.[9]
 7. Fastsette kontingent.
 8. Behandle budsjett for særkretsen.
 9. Foreta følgende valg[10]:
  1. Leder og nestleder.
  2. 4 styremedlemmer[11] og 2 varamedlemmer.
  3. To revisorer.[12]
  4. Representanter til ting i overordnete organisasjonsledd eller gi særkretsstyret fullmakt til å oppnevne representantene.
  5. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste særkretsting.

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til særkretsstyret bør velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

 

 

§ 17 Stemmegivning på særkretstinget

(1)       Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2)       Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3)       Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4)       Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§ 18 Ekstraordinært særkretsting

 

(1)       Ekstraordinært særkretsting innkalles av særkretsstyret med minst 14 dagers varsel

etter:

 1. Vedtak av særkretsstyret.
 2. Vedtak av særkretstinget.
 3. Vedtak av styre eller ting i overordnet organisasjonsledd.
 4. Skriftlig krav fra ¼ av idrettslagene i særkretsen.

(2)       Ekstraordinært særkretsting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede.

(3)       Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på særkretsens internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte og dokumentene skal være gjort tilgjengelig på innkallingstidspunktet.

(4)       Et ekstraordinært særkretsting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

 

(5)       Ekstraordinært særkretsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av tinget.

 

(6)       Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære tinget hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

 

§ 19 Særkretsens styre

 

(1)       Særkretsen ledes og forpliktes av styret som er særkretsens høyeste myndighet mellom tingene.[13]

 

(2)       Styret skal bl.a.:

 1. Iverksette særkretstingets og overordnede organisasjonsledds vedtak og bestemmelser.
 2. Forestå særkretsens daglige administrasjon, representere særkretsen utad og utøve faglige myndighet innen særkretsens grenser.
 3. Påse at særkretsens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd, og sørge for at særkretsen har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.
 4. Arrangere eller la arrangere kretsmesterskap og andre konkurranser innen kretsen og utarbeide terminlister for dette.
 5. Utvikle særkretsens organisasjon og aktivitetstilbud.
 6. Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter behov samt utarbeide mandat/instruks for disse.
 7. Sende foreskrevne rapporter til overordnede organisasjonsledd til fastsatte frister.

 

(3)       Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det, eller minst to av styremedlemmene forlanger det.

 

§ 20 Valgkomité

 

Valgkomiteen velges på særkretstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på særkretstinget. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

 

§ 21 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker

 

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

 

§ 22 Avtaler og samarbeid mellom særkretsen og næringslivet

 

Avtaler og samarbeid mellom særkretsen og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13.

 

§ 23 Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter

 

Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14.

 

§ 24 Bestemmelser om konkurranseforbud

 

Idrettsstyret og Norges curlingforbund kan nekte organisasjonsledd og medlem av organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap, eller samarbeid med andre rettssubjekter. Nektelse krever saklig grunn.

 

 

 

§ 25 Lovendring

 

(1)       Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært særkretsting etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 

(2)       Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av særkretsen selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Norges curlingforbund. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

 

(3)       I forbindelse med godkjenningen kan Norges curlingforbund pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

 

(4)       Endringer i §§ 25 og 26 kan ikke vedtas av særkretsen selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

 

§ 26 Nedlegging – Sammenslutning

 

(1)       Særkretsen kan bare nedlegges av [navn på særforbundet].

 

(2)       Særforbundet har myndighet til å foreta sammenslutning av særkretser. Sammenslutning regnes ikke som nedlegging.

 

(3)       Ved nedlegging eller annet opphør av særkretsen tilfaller særkretsens overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Norges curlingforbund.

 

 

[1] Med skyldig kontingent for mer enn ett år menes kontingent som er forfalt til betaling i tingperioden.

[2] Myndighet er delegert iht. NIFs delegasjonsreglement.

[3] Særkretstinget kan også beslutte å gi talerett til andre personer.

[4] Myndighet er delegert iht. NIFs delegasjonsreglement.

[5] Myndighet er delegert iht. NIFs delegasjonsreglement.

 

[6] For eksempel per e-post.

[7] For eksempel møte per telefon/videokonferanse.

[8] Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår.

[9] Tinget bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs lovnorm for særkretser/regioner.

[10] Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på særkretstinget. Særkretstinget kan i tillegg velge andre tillitsvalgte det er behov for. Dette skal i tilfelle fremgå av den enkelte særkrets’ egen lov.

[11] Antall styremedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven. Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver.

[12] Særkretser med årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov § 2-11, og må innta følgende som nytt pkt. 9: ”Engasjere statsautorisert/ registrert revisor til å revidere idrettsrådets regnskap.” Pkt. 9 forskyves til nytt pkt. 10 og bokstav c) endres til ”Kontrollkomité med minst to medlemmer.”.

 

[13] Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen særkretsen, for eksempel trenings-/konkurransegrupper på tvers av særkretsgrensene.