Regler og tips for divisjonsspillet i OACK

Curlingetikette dreier seg om oppførsel overfor motstanderlaget under kamp. Oppførsel overfor et motstanderlag bør være slik at spillerne er bedre venner når de går av is enn når de gikk på. Dette oppnås ved å kjenne spillets regler, følge spillets regler og sette pris på godt curlingspill. Et grunnleggende prinsipp er at bra spill kan kommenteres mens dårlig spill, ikke skal kommenteres. Spesielt skal dårlig spill av motstanderlaget ikke kommenteres (og absolutt ikke applauderes). Det er viktig å merke seg at spillernes bevegelsesmønster er vesentlig. Når rødt lag spiller sten kan blått lag ha skip bak backline der det spilles mot. De andre spillerne på blått lag skal oppholde seg mellom Hog linjene, og omvendt.
Før kampene hilser spillerne på lagene på hverandre, gjerne med håndtrykk. Etter kampen takkes det for kampen, her er også positive kommentarer tillatt, men negative kommentarer er ikke ønskelig. Broomstacking er et begrep som handler om å være sosiale med motstanderlaget etter endt kamp, vi oppfordrer sterkt til at lag etter en kamp setter seg ned sammen for å snakke om kampen, det er mye god læring i disse samtalene, alle har tid til 5 minutter. Omganger har en tendens til å ta lenger tid jo lenger ut i en kamp en kommer. Det er viktig å spille raskt for å få spilt 8 omganger i løpet av den oppsatte tiden, lagenes spillere er forpliktet til å følge med på når de skal spille sten, koste osv. og ikke bruke unødvendig tid. Det er lov, på en respektfull måte, å be et lag som bruker lang tid, om å spille raskere. Det er ikke tillatt å bruke ekstra tid på spill fordi en har spillemessig fordel av det, for eksempel når en leder.

Spilletid

Kamp start er enten Kl 1830 eller 2030, se spilleoppsett. Kampene er lagt opp til å vare maks 2 timer. Det skal spilles i 1 time og 35 minutter, deretter spilles inneværende omgang og en omgang til ferdig. Ny omgang ansees påbegynt når siste stein i omgangen før har stoppet. Lag er forpliktet til å være klare til spill presis på kampstartidspunkt iht. terminoppsett. Preparering av isen skal gjøres i tiden før kl 1830 og 2030.

Forsinket oppmøte

Ved forsinket oppmøte fra et lag gjelder følgende: Det regnes en omgang for hvert 15 minutt, og hver omgang gir 2 poeng til det laget som har møtt opp. Bakgrunnen for at reglene må (bør) være sånn er at utsettelse av kampen vil medføre urettferdig venting for lag som skal spille sine kamper kl 2030. Det er heller ikke urimelig for et lag å ta 2 poeng i en omgang. Hvis motstanderlaget ikke klarer å stille mannskap til det er gått 30 minutter etter kampstart vinner det oppmøtende laget kampen 8-0. Vi åpner for at lag seg imellom kan avtale noe annet, så lenge de enes om regler på forhånd og respekterer resultatet. Men lag kan ikke avtale oppstart senere enn 1830, for så å spille full kamp. Dersom det avtales oppstart kl 1845 så kan lagene kun spille 1 time og 20 min før det avsluttes med inneværende og en omgang til.

Flytting av kamp

I løpet av en sesong vil det være lag som har problemer med å gjennomføre kamp på oppsatte datoer. Det er derfor satt opp en rekke ledige tidspunkter i spilleplanen, gjerne merket trening/utsatt kamp. Vi oppfordrer lag til å være forståelsesfulle og imøtekommende ved henvendelser om flytting av kamp. Det laget som ber om flytting av kampen er i utgangspunktet ansvarlige for å foreslå ny dato, og reservere bane på den aktuelle datoen. Her må det utvises fleksibilitet fra alle parters side, men det laget som har godtatt utsettelse bestemmer datoen ved uenighet om dette. Alle kamper må fullføres innenfor rammen av spilleoppsettet. Kamper som ikke er innberettet settes til 0-0, og ingen av lagene får poeng.

Spillet og poengberegning

Etter loddtrekning/kronkasting/kostehiving/steinrotering om hvem som begynner, spiller lagene annenhver stein, inntil samtlige åtte steiner på hvert lag er spilt. Spillet går ut på å få egne steiner nærmere sirkelens sentrum, «knappen», enn motstanderens beste stein. Det gis ett poeng for hver stein som ligger nærmere sentrum enn motstanderens beste. Den som tar poeng starter neste omgang slik at det laget som ikke fikk poeng får sette sistestein neste omgang. Når du har siste stein vises det ofte med et bilde av en hammer. Faguttrykket for å ha sistestein er at man har hammeren. For å være med i spillet, skal steinen stoppe mellom hog-line som er lengst vekk og back-line. Skjer ikke dette, eller den har berørt sidelinjene på banen er steinen brent og tas ut av spillet. Stenen skal slippes før første hog-line. Kosting skal være på tvers av stenens glideflate og avsluttes godt til side for stenen. Kostere skal oppholde seg mellom banenes hog-line på sidelinjene bortsett fra når de skal koste eller sette sten. Kun skip eller fungerende skip har lov å oppholde seg i boet. Alle på laget skal stå stille og ikke forstyrre motstanderen når de spiller. Kun skip og fungerende skip kan koste motstanderens sten bak tee-line. Kommer man bort i en sten som ligger stille skal denne legges tilbake der den lå og plasseringen godkjennes av motstanderen.

Laget

Spillerne er delt inn i ener, toer, viseskip (treer) og skip (firer). Hver spiller setter 2 steiner. Når skippen setter sine 2 steiner, er det viseskippen som overtar kommandoen over boet. Spillende lag kan følge sine steiner inn i boet, evt. ut over back-line, men skal så snart alle steiner i boet har stanset flytte seg ut av boet for å gjøre plass for det andre laget. Da har kun skipen anledning til å være i boområdet.

Free guard zone

Området utenfor boet, mellom hog-line og tee-line kalles «Free guard zone». Steiner som ligger i dette område kan ikke slås ut av spill av motstander før omgangens sjette stein. Blir en stein i «Free Guard Zone» likevel slått ut av spill skal denne stein replasseres, og spilt stein er å anse som brent, alle andre steiner i spill som ble påvirket skal også replasseres. Det er skipen på det laget som ikke spilte steinen som skal avgjøre hvor steinene skal replasseres, men dette skal gjøre så nær den opprinnelige plasseringen som mulig.

Ved uhell

Dersom en spiller kommer borti en stein, for eksempel ved kosting, skal dette opplyses om til motstanderlagets skip. Skjer dette før hog- line skal steinen tas ut av spill, skjer det etter hog- line kan motstanderlaget velge å la alle stein ligge, fjerne steinen og replassere eller å legge alle steiner slik det var sannsynlig at de vill endt hvis steinen ikke var blitt berørt. Steiner er i utgangspunktet brent når de er ført fra hack og over back-line med intensjon om å spilles. Men ved problemer med hackfeste eller andre tekniske problemer ber vi lagene vise forståelse og være fleksible.

Diverse

Hele steinen må være over hog-line for å være i spill. Hvis det slås på en stein som ligger slik til at slag steinen blir liggende på hog-line så er denne i spill, slag på denne igjen osv. vil gi samme resultat. Dersom en stein i free guard zone slås inn i boet, kan denne deretter slås ut av spill.

Kosting

Ved å koste foran steinen påvirkes steinens glidebane; Friksjonen minskes, steinen glir lengre og får dessuten en rettere bane, dvs. den «curler» mindre. Riktig kosting er derfor ofte helt avgjørende for resultatet av hver enkelt stein, og dermed også for resultatet etter endt spill. Når en stein settes, er den første linje man passerer back-line. Den har i likhet med huset, ingen betydning i denne enden av banen. Når en stein krysser tee-line i det spillende boet, kan spillende lag kun bruke en kost på steinen. Skip, eller vise-skip på motstanderlaget kan da koste på steinen.