Statutter Oslo og Akershus Curlingkrets

*** INNLEDENDE BESTEMMELSER ***

§ 1 Formål
OACKs formål er å drive curlingidrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon
OACK drives som en frivillig organisasjon av kretsens medlemsklubber

OACK er medlem av Norges Curlingforbund (NCF)

OACK er medlem av NIF gjennom NCF.

OACK skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for OACK uavhengig av hva som måtte stå i OACKs egen lov.

§ 3 Medlemmer
Alle klubber i regionen er medlem av OACK, men medlemskapet forutsetter at klubben også er medlem av NCF.

Det er ingen kontingent eller innmeldingsavgift i OACK

*** SÆRKRETSMØTE OG STYRE ***

§ 4 Særkretsmøtet
Særkretsmøtet er OACKs øverste organ, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars.

Særkretsmøte kalles inn av styret direkte til OACKs medlemmer pr e-post og på OACKs hjemmesider med minst en måneds varsel. Forslag som skal behandles på særkretsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før særkretsmøtet. Saksdokumenter sendes til medlemmene pr e-post senest en uke før særkretsmøtet.

Alle medlemmer av klubber som er medlem av OACK har adgang til særkretsmøtet.

Hver klubb som er medlem av OACK har 1 stemme på særkretsmøtet, i tillegg har styreleder, nesteleder og hvert enkelt styremedlem stemmerett.

Særkretsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av særkretsmøtet. Dersom særkretsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til særkretsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

På særkretsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

§ 5 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgte dirigenter. Verken dirigent eller protokollfører behøver å være medlem.

§ 6 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigenter.
 3. Velge protokollførere.4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Godkjenne innkallingen.
 5. Godkjenne sakslisten.
 6. Godkjenne forretningsorden.
 7. Behandle OACKs årsberetning.
 8. Behandle OACKs regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
 9. Behandle forslag og saker.
 10. Vedta OACKs budsjett.
 11. Foreta følgende valg:
  • Styre med leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Styreleder, nestleder og styremedlemmer velges for 2 år, varamedlemmer velges for 1 år. Styreleder og 1 styremedlem velges i en valgperiode, mens nestleder og 2 styremedlemmer velges i en annen valgperiode for å sikre kontinuitet.
  • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd OACK har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  • Valgkomité med leder og et medlem.
 12. Velge kontrollutvalg med leder og to medlemmer.
 13. Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.

§ 7 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært særkretsmøte i OACK kan kalles inn av styret med 2 ukers varsel.

Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.

Ekstraordinært særkretsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom det ekstraordinære særkretsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til særkretsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

Ekstraordinært særkretsmøte i OACK skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av særkretsmøtet. Sakliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære særkretsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære særkretsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

*** ØVRIGE BESTEMMELSER ***

§ 8 Lovendring
Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre endringene kjent for OACKs medlemmer så snart de er vedtatt av styret.

Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært særkretsmøte i OAKC etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer i kraft straks med mindre særkretsmøtet vedtar noe annet. Dersom særkretsmøtet vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom idrettslagets regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

§ 9 Utmelding
En klubb kan når som helst melde seg ut av OACK, men klubbens spillere vil da ikke ha tilgang til å spille i OACKs divisjonsspill. Utmelding sendes til OACKs styre pr e-post

*** REGLER FOR SPILL ***

§ 10 Spillerne
Alle curlingspillere som er lisensiert for en klubb som er medlem av NCF kan spille i divisjonsspillet.

§ 11 Klubbene
1.divisjon består av 12 lag. Plassene disponeres av de klubber som forrige sesong hadde lag spilte i 1. divisjon, eller rykket opp fra 2. divisjon.

Dersom en klubb ikke ønsker å benytte plassen i 1. divisjon, eller det av en annen grunn blir nødvendig å supplere, gis plassen først til den best plasserte av klubbene som rykket ned fra 1. divisjon forrige sesong, dernest til klubben som fikk beste plass under opprykks streken i sluttspillet i 2. divisjon. Deretter til neste klubben som rykket ned fra 1. divisjon, den neste som ikke rykket opp fra 2. divisjon. OSV.

De øvrige divisjonene fordeles hver sesong av kretsstyret av hensyn til å få avviklet et hensiktsmessig divisjonsspill.

Klubbene disponerer plassene i divisjonene etter plasseringen på lagene forrige sesong. Klubbene foretar påmeldingen av lag og står som ansvarlig for betaling av deltageravgiften. (Spill uten betalt deltakeravgift kan straffes etter §17)

Ved endt sesong rykker de 2 dårligst plasserte lagene ned til divisjonen under.

I divisjonene lavere enn første divisjon rykker de 2 best plasserte lagene opp til divisjonen over.

Vinner av 1. divisjon er kretsmester.

§ 12 Spilleordning
Divisjonsspillet avvikles som seriespill uten sluttspill. 1. divisjon avvikles som enkel serie.

De øvrige divisjoner avvikles enten som enkel eller dobbel serie. Dette avgjøres hvert år av kretsstyret, av hensyn til antall påmeldte lag og sesongens lengde.

§ 13 Lagene
I 1. divisjon består hvert lag av 4 eller 5 navngitte spillere som ikke kan delta i lavere divisjoner samme sesong. Ved gyldig forfall fra maksimalt 2 av disse samtidig, kan reserve (r) benyttes. Maksimalt 1 reserve dersom 5 spillere er navngitt. Forutsetningen er at også reserven (e) er lisensiert for vedkommende klubb og ikke har spilt i en høyere divisjon.

De øvrige divisjonene skal også påmeldes med 4 eller 5 navngitte spillere, men antall reserve er ubegrenset, så lenge reservene er lisensiert for samme klubb. Reservene må ikke ha spilt i en høyere divisjon eller eliteserien.

Kampene må spilles med minimum 3 spillere.

§ 14 Kampene
Alle kamper går over 8 omganger. Kampene er imidlertid tidsbegrenset, slik at etter 1 time og 35 minutters spill gis det et signal. Deretter kan man avslutte påbegynt omgang pluss en omgang til.

Det gis to poeng for seier, ett poeng for uavgjort og null poeng for tap.

Dersom et lag ikke har 3 spillere ved kampstart (5-15 min) vinner det andre laget omgangen 2-0. Dersom laget fortsatt ikke har spillere (15-30 min) vinner det andre laget omgangen 2-0. Dersom laget ikke har 3 spillere etter 30 min vinner det andre laget kampen 8-0.

Kamptid kan endres etter avtale lagene imellom. Kretsstyret skal i så fall underrettes om dette.

Ved fortolkning av WCF’s regler om forsinkelse, regnes tiden fra hele motstanderlaget er på banen og er klare til å spille.

En påbegynt omgang regnes fra siste stein i forrige omgang er stoppet.

Uteblivelse fra kamper kan straffes etter § 17.

§ 15 Tie break
Ved lik poengsum bestemmes opprykk og medalje plassene først ved innbyrdes resultat, deretter ved Tie-breakers. Oppsett for Tie-breakers benyttes WCF’s retningslinjer.

§ 16 Øvrige spilleregler
Ellers benyttes WCFs spilleregler.

§ 17 Straffebestemmelser
Brudd på disse statutter kan medføre tap av poeng, ileggelse av bøter eller diskvalifikasjon. Avgjørelser fattes av OACK divisjonsansvarlig. Ankeinstans er kretsstyret. Hvis et lag spiller med noen som ikke har betalt lisensiering, taper de kampen.