Statutter Oslo og Akershus Curlingkrets

§ 7 er lagt til etter særkretstinget 2017

§ 1 Spillerne

Alle curlingspillere som er lisensiert for en klubb som er medlem av NCF kan spille i divisjonsspillet.

§ 2 Klubbene

1.divisjon består av 12 lag. Plassene disponeres av de klubber som forrige sesong hadde lag spilte i 1. divisjon, eller rykket opp fra 2. divisjon. Dersom en klubb ikke ønsker å benytte plassen i 1. divisjon, eller det av en annen grunn blir nødvendig å supplere, gis plassen først til den best plasserte av klubbene som rykket ned fra 1. divisjon forrige sesong, dernest til klubben som fikk beste plass under opprykksstreken i sluttspillet i 2. divisjon. Deretter til neste klubben som rykket ned fra 1. divisjon, den neste som ikke rykket opp fra 2. divisjon. OSV.

De øvrige divisjonene fordeles hver sesong av kretsstyret under hensyntagen til å få avviklet et hensiktsmessig divisjonsspill. Klubbene disponerer plassene i divisjonene etter plasseringen på lagene forrige sesong.

Klubbene foretar påmeldingen av lag og står som ansvarlig for betalingav deltageravgiften. (Spill uten betalt deltageravgift kan straffes etter §9)

Ved endt sesong rykker de 2 dårligst plasserte lagene ned til divisjonen under. I divisjonene lavere enn første divisjon rykker de 2 best plasserte lagene opp til divisjonen over.

Vinner av 1. divisjon er kretsmester.

§ 3 Spilleordning

Divisjonsspillet avvikles som seriespill uten sluttspill. 1. divisjon avvikles som enkel serie. De øvrige divisjoner avvikles enten som enkel eller dobbel serie. Dette avgjøres hvert år av kretsstyret, under hensyntagen til antall påmeldte lag og sesongens lengde.

§ 4 Lagene

I 1. divisjon består hvert lag av 4 eller 5 navngitte spillere som ikke kan delta i lavere divisjoner samme sesong. Ved gyldig forfall fra maksimalt 2 av disse samtidig, kan reserve (r) benyttes. Maksimalt 1 reserve dersom 5 spillere er navngitt. Forutsetningen er at også reserven (e) er lisensiert for vedkommende klubb og ikke har spilt i en høyere divisjon.

De øvrige divisjonene skal også påmeldes med 4 eller 5 navngitte spillere, men antall reserve er ubegrenset, så lenge reservene er lisensiert for samme klubb. Reservene må ikke ha spilt i en høyere divisjon eller eliteserien.

Vi tillater et lag å spille også første kamp i divisjonsspillet med kun 3 spillere.

§ 5 Kampene

Alle kamper går over 8 omganger. Kampene er imidlertid tidsbegrenset, slik at etter 1 time og 35 minutters spill gis det et signal. Deretter kan man avslutte påbegynt omgang pluss en omgang til.

Det gis to poeng for seier, ett poeng for uavgjort og null poeng for tap.

Dersom et lag ikke har 3 spillere ved kampstart (5-15 min) vinner det andre laget omgangen 2-0. Dersom laget fortsatt ikke har spillere (15-30 min) vinner det andre laget omgangen 2-0. Dersom laget ikke har 3 spillere etter 30 min vinner det andre laget kampen 8-0.

Kamptid kan endres etter avtale lagene imellom. Kretsstyret skal i så fall underrettes om dette.

Ved fortolkning av WCF’s regler om forsinkelse, regnes tiden fra hele motstanderlaget er på banen og er klare til å spille.

En påbegynt omgang regnes fra siste stein i forrige omgang er stoppet.

(Uteblivelse fra kamper kan straffes etter § 9.)

§ 6 Tie break

Ved lik poengsum bestemmes opprykk og medalje plassene først ved innbyrdes resultat, deretter ved Tie-breakers. Oppsett for Tie-breakers benyttes WCF’s retningslinjer.

§ 7 Rusmidler

Røyking og bruk av alkohol er forbudt på alle OACK’s arrangementer. Personer som bruker, eller er synlig påvirket av, alkohol eller andre rusmidler skal bortvises fra anlegget umiddelbart og kan straffes etter paragraf

§ 8 Øvrige spilleregler

Forøvrig benyttes WCFs spilleregler.

§ 9 Straffebestemmelser

Brudd på disse statutter kan medføre tap av poeng, ileggelse av bøter eller diskvalifikasjon. Avgjørelser fattes av OACK divisjonsansvarlig. Ankeinstans er kretsstyret.

Hvis et lag spiller med noen som ikke har betalt lisensiering, taper de kampen.